Zamknij

Jakie podatki w 2019 roku? Przypomnienie decyzji poprzedniej Rady Gminy.

20:53, 23.01.2019 | J.R
REKLAMA
Skomentuj
pixaby.com

13 listopada zebrała się po raz XLVIII Rada Gminy w Kikole. Było to jej ostatnie spotkanie w takim składzie, jako że kończy się jej kadencja. Radni zebrali się w celu podjęcia kilku ważnych uchwał. Były to uchwały dotyczące również naszych lokalnych podatków: uchwała określająca wysokość stawek podatku od nieruchomości, podatków dotyczących rolników - obniżenie średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019, uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok.

Poza tym Radni zajmowali się zmianami w budżecie gminy na 2018 rok (zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2018), wyrażeniem zgody na zbycie nieruchomości oraz - co ważne dla organizacji pozarządowych - Programem współpracy organów Gminy Kikół z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019. Zajmowano się również kwestią likwidacji Straży Gminnej w Kikole (uchwała w sprawie wystąpienia do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy o wydanie opinii w sprawie likwidacji Straży Gminnej w Kikole).

 

W wyniku decyzji radnych stawki podatków od nieruchomości będą w roku 2019 wyglądały następująco:

1. Od budynków lub ich części:

1) mieszkalnych – od 1m2 powierzchni użytkowej - 0,60 zł (2018 - 0,55 zł),

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – od 1m2 powierzchni użytkowej  - 22,00 zł (2018 - 20,00 zł),

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – od 1m2 powierzchni użytkowej - 10,00 zł (2018 - 9,00 zł),

4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – od 1m2 powierzchni użytkowej - 4,65 zł (2018 - 4,61 zł),

5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1m2 powierzchni użytkowej - 6,00 zł (2018 - 5,00 zł), z wyjątkiem budynków letniskowych - od 1m2 powierzchni użytkowej 7,62 zł.

2. Od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

3. Od gruntów:

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowaniaw ewidencji gruntów i budynków - od 1m2 powierzchni - 0,90 zł (2018 - 0,88 zł),

2) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - od 1 ha powierzchni - 4,71 zł (2018 - 4,54 zł),

3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1m2 powierzchni - 0,40 zł,

4) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji  i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – od 1 m powierzchni 3,00 zł (2018 - 2,98 zł).

Jeżeli chodzi o podatek rolny radni zdecydowali się obniżyć średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2019 ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. z kwoty 54,36 zł za 1 dt żyta do kwoty 52,00 zł za 1 dt żyta. Jest to o tyle istotne, że stawka ta będzie przyjęta jako podstawa do ustalenia podatku rolnego.

W przypadku podatków od środków transoprtowych odsyłam do źródeł: http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/#/legalact/2018/5943/ .

(J.R)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

© wkikole.pl | Prawa zastrzeżone